Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Ervaren psychosociale aspecten in het werk (PSA) zijn risico’s die direct de continuïteit en kwaliteit van uw
organisatie kunnen raken. In deze flyer gaan we nader in op de ervaren psychosociale aspecten in het werk.
Wat is het? Wat zegt de Arbowet hierover? Wat zijn de feiten? En hoe kunnen we uw organisatie ondersteunen?

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
De definitie van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) wordt in de Nederlandse Arbowet (artikel 1) als volgt omschreven: ‘de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen’.
Stress wordt omschreven als: ‘een toestand, die als negatief ervaren wordt en lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft’.

Wat zegt de (Arbo)wet?
De Arbowet kent 6 voorschriften die direct betrekking hebben op de Psychosociale Arbeidsbelasting. In dat kader kunnen we verwijzen naar het Arbobesluit, artikel 2, lid 15-1:
“Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken”.
Kort samengevat, als organisatie dient u in de Risico-Inventarisatie de ervaren psychosociale arbeidsbelasting te beoordelen.

Wat zijn de feiten?
In een gemiddelde organisatie ervaart 16% van de medewerkers klachten van mentale en fysieke uitputting (burnout). De gemiddelde absentie-duur van een medewerker met burnout bedraagt ongeveer 242 dagen.
Mentale en fysieke uitputting wordt dikwijls veroorzaakt door een hoog ervaren werkdruk in combinatie met te weinig ervaren steun en coaching (van leidinggevende of collega) en de aanwezigheid van ongewenst gedrag.
Dat kan ongewenst gedrag zijn van bijvoorbeeld klanten of cliënten, maar ook ongewenst gedrag in de vorm van pesten, negeren en intimideren in de onderlinge relaties.

Een op de vijf medewerkers ervaart ongewenst gedrag waarbij intimidatie (20%) en pesten (12%) het meest voorkomt.

Hoe zouden we kunnen ondersteunen?
Een analyse van de ervaren psychosociale aspecten in het werk kunnen wij u aanbieden in de vorm van een eigen ontwikkelde, valide en betrouwbare vragenlijst. Deze is zowel online als op papier af te nemen.
We analyseren die aspecten die volgens de Arbowet vallen onder het begrip Psychosociale Arbeidsbelasting:

  • Ongewenst gedrag intern (o.a.: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie);
  • Ongewenst gedrag extern (o.a.: agressie en geweld);
  • Ervaren werkdruk;
  • Ervaren werkstress.

Vervolgens beschrijven we de aanwezigheid van energiebronnen en werkstressoren volgens het JDR-model en doen we een uitspraak over mogelijke effecten van de afwezigheid van belangrijke energiebronnen en/of de aanwezigheid van werkstressoren.
We bekijken in hoeverre de balans tussen deze energiegevers en werkstressoren leidt tot ongewenste effecten als een te hoog ervaren werkstress en mentale uitputting (risico op burnout).
Op deze manier krijgt u inzicht in de mate van voorkomen van psychosociale aspecten en of deze leiden tot ongewenste effecten als risico op burnout en ervaren stress.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wilt hebben neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag.

Ihtom B.V.
Tel: 085- 9028 031
Email: info@ihtom.nl