Verzuim

Bedrijfsarts: (BA) Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist.
De bedrijfsarts is verantwoordelijk is voor het begeleiden, ondersteunen en re-integreren van jou als zieke werknemers binnen een de organisatie waar je werk. Bedrijven zijn verplicht om een samenwerking aan te gaan met een bedrijfsarts en deze heef teen geheimhoudingsplicht hierin. De BA die je krijgt is onafhankelijk en brengt advies uit dat in het belang van de gezondheid van jou als werknemer.
De BA maakt een probleemanalyse naar 6 weken arbeidsongeschikt of deels arbeidsongeschikt te zijn. Hij maakt een plan van aanpak met als doel de jou als werknemer terug te doen laten keren in je eigen werk/functie.
Elke 6 weken evalueert hij met de jou en past indien nodig plan van aanpak aan. Daarnaast kan hij om een goede prognose te stellen evt. gebruik maken van een Functionele mogelijkheden lijst (FML), deze lijst kijkt en beoordeeld jou aan de hand van 6 rubrieken. Je kan daarin denken aan, fysieke mogelijkheden, of evt. aanpassingen daarin, sociaal functioneren en hoe het zit met de indeling van je werktijden enz. Om zo het beste advies te kunnen uitbrengen in het belang van het herstel van jou als werknemer.

Arbeidsdeskundige: (AD) Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van re-integratie, hij stelt vast in hoeverre jij als werknemer arbeid kan verrichten. Hij is geen arts of medisch specialist.
De arbeidsdeskundige maakt de vertaalslag van de beperkingen naar de mogelijkheden en gebruikt daarbij evt. de FML van de bedrijfsarts. Hij kijkt of de taken en of functie die je nu vervult kan worden aangepast als je arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is. Daarnaast rapporteert hij ook wat de mogelijke consequenties voor het contract zijn wat je hebt of voor de evt. uitkering die je ontvangt.
De arbeidsdeskundige vervult een sleutelrol bij het vinden naar antwoorden op deze vragen. Hij is er voor jou als mens m.b.t. Je werk en je inkomen.

Verzekeringsarts: De verzekeringsarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde, een specialisme op het gebied van claims van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen.
De verzekeringsarts stelt vast of er bij jou sprake is van een medisch objectief van te stellen stoornis als gevolg van ziekte of gebrek waardoor jij als werknemer beperkt bent in je functioneren. Hij is betrokken bij jouw begeleiding en re-integratie terug in je functie. Hij verricht medisch onderzoek bij verzekerden en beoordeeld individuele belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden.

Casemanager: De casemanager is er voor jou om je te begeleiden in het ziekteproces waar je in zit. Deze wordt door de werkgever aangewezen en staat je bij en rapporteert hoe het verloop van je ziekteproces is.
De casemanager is je eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij je ziekmelding. Ze geeft je voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid. Zij organiseert trajecten om het WIA te voorkomen zoals de “spoor 2 trajecten” De Case Manager gaat het gesprek aan met het UWV als er een re-integratie verslag wordt ingediend.

Arbeid/organisatie deskundige:
De Arbeids- en Organisatiedeskundige is er naast alle andere specialisten om de organisatie te adviseren over het vergroten van het werkplezier voor jou als medewerker, oom zo te voorkomen dat de werkdruk voor jou als werknemer te groot wordt en om het ziekteverzuim te verlagen. Hij richt zich met name op de effecten van de arbeid die je verricht en specifiek de psychologische belasting ervan, daarnaast op het welzijn van jou als medewerker binnen de organisatie.

Psycholoog:
Als je verzuim is gerelateerd aan psychische klachten dan kan het zijn dat de bedrijfsarts je adviseert om met een (bedrijfs)psycholoog te gaan praten.
Verzuim kan een gevolg zijn van psychologische belasting die kan worden veroorzaakt door een spanningsveld tussen de persoonlijke leef – en werkomstandigheden van jou als werknemer en de wijze waarop het bedrijf waar je werkt ermee omgaat. De psycholoog kan je daarin helpen. Het kan zijn dat er sprake is van overbelasting. Overbelasting kan lijden tot: chronische vermoeidheid, prikkelbaar zijn, slecht slapen, concentratieproblemen. De psycholoog kan je dan helpen om de werkbalans te herstellen en zo te voorkomen dat jij als werknemer uitvalt door overbelasting.

Bedrijfsmaatschappelijk werker:
De bedrijfsmaatschappelijke werker begeleidt jou als medewerker, hij coacht de leidinggevende en adviseert het management. Daarnaast geeft hij ook trainingen en voorlichting om problemen en verzuim voor te zijn.
Als het gaat om het begeleidingstraject voor jou als werknemer, kun je denken aan dingen als het versterkten van je communicatieve vaardigheden en het versterken van je competenties. Hij begeleid je dus om beter te functioneren in je werk en tegen de evt. problemen waar je tegenaan loopt. Hij is er ook als je als werknemer een traumatische ervaring hebt meegemaakt, hierbij kun je denken aan een bedrijfsongeval, een overval enz. Hij bied je dan emotionele en praktische ondersteuning bij het verwerken hiervan.

Vertrouwenspersoon:
Jij als werknemer kan op je werk worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is dan fijn dat je als getroffen werknemer hiervan terecht kan bij iemand binnen de organisatie. En dat is de vertrouwenspersoon.
Elk bedrijf heeft een beleid om hun werknemers te beschermen tegen psychologische belasting, en onderdeel van dit kan zijn dat er een vertrouwenspersoon binnen de organisatie is. De vertrouwenspersoon is er voor jou om je te ondersteunen bij de problematiek die je ervaart. Hij zorgt voor de eerste opvang hierin, begeleid je in het proces en kijkt naar evt. oplossingen. Hij kan je ook doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Hij gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die je hem geeft en heeft een geheimhoudingsplicht.

Arbo Dienstverlening

Spoor 1 / Spoor 2:
Beide sporen zijn van toepassing bij langdurig verzuim van een werknemer.
Het doel van een spoor 1 traject is om de werknemer te laten terugkeren in zijn/haar eigen werk. Dit kan ook evt. aangepast eigen werk zijn zonder te groot financieel nadeel. Mocht werknemer niet kunnen terugkeren in eigen functie binnen de organisatie dan wordt er op zoek gegaan naar ander passend werk binnen de organisatie met de daarbij indien nodige scholing, dan is het doel: terugkeer in ander passend werk bij eigen werkgever.
Het doel van spoor 2 traject is om de werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces bij een andere werkgever. Hierbij worden specialisten betrokken zoals een re-integratieconsultant/coach die onafhankelijk en onpartijdig zijn in benaderen, begeleiden en vastlegging. De werkgever blijft eindverantwoordelijk voor het traject van zijn werknemer.

Interventies: Interventie = een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren.
Het doel van een interventie is om de kwaliteit van jou en de samenleving om je heen te veranderen. Een interventie is afhankelijk van het probleem waar je tegen aan loopt. Zijn het zware of lichte klachten die je hebt en wat zij de kenmerken hiervan. De een heeft baat bij fysiotherapie en de ander heeft een probleem dat vraagt om een ziekenhuis. Het kan zijn dat na bespreken van je probleem naar voren komt dat een training over balans tussen werk en privé kan helpen, of als je probleem dieper zit dat je wordt voorgesteld met een psycholoog te gaan praten. Het kan vele kanten op, maar het is er om ervoor te zorgen dat jij weer goed kan functioneren in je werk.

Preventie:
Natuurlijk wil je niet uitvallen door ziekte, en het voorkomen hiervan is dus ook erg belangrijk voor jou als medewerker. Zelf kun je daar een hoop aan bijdragen, denk daarbij aan, een gezonde levensstijl hanteren, genoeg slapen, sporten kortom door i.i.g. goed voor jezelf te zorgen. Om die manier draag jezelf een hoop bij om voldoende fit te verschijnen op je werk. Je werkgever kan hier samen met jou het initiatief voor nemen je kan hierbij denken aan een training individueel maar ook een groepstraining om bv. te leren hoe je je fysieke lichaamshouding kan verbeteren waardoor je fysieke klachten minder worden. Maar uiteraard kun jezelf ook het gesprek met leidinggevende aangaan als je dingen signaleert bij jezelf waar je tegen aanloopt. Preventiemedewerkers helpen je dan om weer op juiste en beste manier voor jou te kunnen functioneren in je werk.

PMO: PMO staat voor Preventief medisch onderzoek.
Het is eigenlijk een soort gezondheidscheck. Jouw gezondheid is van groot belang binnen de organisatie waar je werkt. Om die reden kan het zijn dat je werkgever je een PMO aanbiedt daarnaast is hij ook wettelijk verplicht om je deze als je wilt aan te bieden. Jij als gezonde en gelukkige werknemer hebt meer werkplezier en bent productiever op het moment dat je mentaal en fysiek lekker in je vel zit. PMO’s worden uitgevoerd om bv. vroegtijdig gezondheidsrisico’s op te sporen en is er op gericht risico’s op te sporen die verband houden met werk en gezondheid. Een PMO-onderzoek is altijd vrijwillig, maar wel erg slim om te doen. Je krijgt namelijk zo de kans om gezondheidsrisico’s op te sporen.

Werknemers tevredenheidsonderzoek:
Als je tevreden bent over je werk en je werkomgeving dan draagt dit bij aan het succes van de organisatie waar je voor werkt. Om die tevredenheid te behouden en evt. te verbeteren binnen het bedrijf waar je werkt kan er een MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) worden ingezet. Bij dit onderzoek word je gevraagd de organisatie op punten als betrokkenheid, werksfeer, efficiëntie, productiviteit, tevredenheid feedback te geven. Op deze manier kun je laten weten hoe jij de organisatie ziet en op welke punten jij graag verbetering ziet. Tevredenheid op de werkvloer leidt vaak tot hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en een goede en fijne werksfeer. Het is dus altijd in je eigen belang om aan een MTO mee te werken.