IHTOM werkt met een landelijk dekkend netwerk van specialisten die elk op hun eigen vakgebied kunnen adviseren over inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast kunnen deze specialisten worden ingezet voor vraagstukken over strategische beleidsvorming binnen organisaties, interventies, projecten ten aanzien van Arbo, HR en Training.

IHTOM werkt alleen met specialisten die ruime ervaring hebben in hun vakgebied, geregistreerd zijn binnen hun beroepsgroep en een geldige accreditatie hebben. Bovenal werkt IHTOM met specialisten die voor langere tijd aan ons verbonden zijn. Dit zorgt ervoor dat u elke keer weer door dezelfde persoon wordt ondersteunt.

Meer weten over de inzet van een van onze specialisten? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via (085) 902 80 31 of via info@IHTOM.nl

Bedrijfsarts
Een bedrijfsarts is een erkend bedrijfsgeneeskundig specialist.
De bedrijfsarts is de enige medische specialiste binnen Nederland die mag adviseren over de jouw ervaren medische beperkingen en is verantwoordelijk is voor geven van advies over mogelijkheden en beperkingen in relatie tot je werkzaamheden. Elke organisatie is wettelijk verplicht om een samenwerking aan te gaan met een bedrijfsarts. Wanneer je een uitnodiging ontvangt voor het spreekuur van de bedrijfsarts is hij of zij onafhankelijk en brengt deze advies uit over de door jou ervaren medische beperkingen.

De Bedrijfsarts stelt tijdens of direct na het spreekuur een probleemanalyse op voor jou en je werkgever. Hij of zij doet dit aan de hand van de informatie die hij van jou ontvangt als werknemer. Uiteraard vraagt de Bedrijfsarts ook om informatie van je werkgever. Hierdoor kan hij of zij een afgewogen advies geven over je situatie en wanneer je op welke wijze weer je werkzaamheden kunt hervatten.

Arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van re-integratie, hij stelt vast in hoeverre jij als werknemer arbeid kan verrichten. Hij is geen arts of medisch specialist.
De arbeidsdeskundige maakt de vertaling van de beperkingen naar de mogelijkheden en gebruikt daarbij waar nodig het eerder gegeven advies van de bedrijfsarts. Hij kijkt of de taken en of functie die je nu vervult kan worden aangepast als je arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is. Daarnaast rapporteert hij ook wat de mogelijke consequenties voor het contract zijn wat je hebt of voor de evt. uitkering die je ontvangt.
De arbeidsdeskundige vervult een sleutelrol bij het vinden naar antwoorden op deze vragen. Hij is er voor jou als mens m.b.t. Je werk en je inkomen.

Casemanager
Een casemanager is er voor jou als werknemer te begeleiden wanneer je tijdelijk niet of minder kunt werken. Vaak is de casemanager een leidinggevende of iemand van HR van de werkgever waar je werkt. Maar je werkgever kan ook besluiten om een externe casemanager in te schakelen.
De taak van de casemanager is om te controleren of alle juiste stappen tijdig worden gezet om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen laten gaan.
Daarom zal een casemanager met je het gesprek aan gaan om te vragen welke hulp je waarbij nodig hebt maar ook helpen met het invullen van de juiste documenten voor het UWV.

Wanneer nodig zal een casemanager hulp vragen bij een specialist. Dit kan uiteraard de bedrijfsarts zijn maar bijvoorbeeld ook een arbeidsdeskundige.

Arbeids- en organisatie deskundige
De Arbeids- en Organisatiedeskundige is er naast alle andere specialisten om de organisatie te adviseren over het vergroten van het werkplezier voor jou als medewerker, om zo te voorkomen dat de werkdruk voor jou als werknemer te groot wordt en om het ziekteverzuim te verlagen. Hij richt zich met name op de effecten van de arbeid die je verricht en specifiek de psychologische belasting ervan, daarnaast op het welzijn van jou als medewerker binnen de organisatie.

Arbeidshygiënist
Binnen IHTOM is een Arbeidshygiënist aangesloten. Zijn taak is om advies te geven en te ondersteunen bij het vrij houden van de werkomgeving waar het gaat om hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren. Hierbij valt onder andere te denken aan achtergrondgeluiden en klimaat op de werkvloer. Schadelijke omgevingsfactoren zijn onder meer chemische, fysische en of biologische stoffen. De Arbeidshygiënist verricht onder meer metingen, studie naar geluid en klimaat maar ook ondersteunen bij het inventariseren naar asbest en of legionella.

Hogere veiligheidskundige
Waar het gaat om een veilige werkomgeving en het duurzaam kunnen inzetten van werknemers kan de Hogere Veiligheidskundige voorzien van advies en ondersteuning.
Te denken valt dan het beoordelen van risico en beheersing daarvan voor de werkomgeving en het optimaliseren van arbeidsomstandighedenzorg.
Naast het concentreren op de operationele risico’s binnen de werkomgeving om te bepalen of de juiste beheersingsmaatregelen zijn genomen zal de Hogere Veiligheidskundige ook sturing kunnen geven op het strategische beleid binnen uw organisatie. In dat laatste geval ligt de aandacht veel meer op de organisatie als een geheel.

Bedrijfspsycholoog
Als je verzuim is gerelateerd aan psychische klachten dan kan het zijn dat de bedrijfsarts je adviseert om met een (bedrijfs)psycholoog te gaan praten.
Verzuim kan een gevolg zijn van psychologische belasting die kan worden veroorzaakt door een spanningsveld tussen de persoonlijke leef – en werkomstandigheden van jou als werknemer en de wijze waarop het bedrijf waar je werkt ermee omgaat. De psycholoog kan je daarin helpen. Het kan zijn dat er sprake is van overbelasting. Overbelasting kan lijden tot: chronische vermoeidheid, prikkelbaar zijn, slecht slapen, concentratieproblemen. De psycholoog kan je dan helpen om de werkbalans te herstellen en zo te voorkomen dat jij als werknemer uitvalt door overbelasting.

Bedrijfsmaatschappelijk werker
De bedrijfsmaatschappelijke werker begeleidt jou als medewerker, hij coacht de leidinggevende en adviseert het management. Daarnaast geeft hij ook trainingen en voorlichting om problemen en verzuim voor te zijn.
Als het gaat om het begeleidingstraject voor jou als werknemer, kun je denken aan dingen als het versterkten van je communicatieve vaardigheden en het versterken van je competenties. Hij begeleid je dus om beter te functioneren in je werk en tegen de evt. problemen waar je tegenaan loopt. Hij is er ook als je als werknemer een traumatische ervaring hebt meegemaakt, hierbij kun je denken aan een bedrijfsongeval, een overval enz. Hij bied je dan emotionele en praktische ondersteuning bij het verwerken hiervan.

Vertrouwenspersoon
Jij als werknemer kan op je werk worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is dan fijn dat je als getroffen werknemer hiervan terecht kan bij iemand binnen de organisatie. En dat is de vertrouwenspersoon.
Elk bedrijf heeft een beleid om hun werknemers te beschermen tegen psychologische belasting, en onderdeel van dit kan zijn dat er een vertrouwenspersoon binnen de organisatie is. De vertrouwenspersoon is er voor jou om je te ondersteunen bij de problematiek die je ervaart. Hij zorgt voor de eerste opvang hierin, begeleid je in het proces en kijkt naar evt. oplossingen. Hij kan je ook doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Hij gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die je hem geeft en heeft een geheimhoudingsplicht.