IHTOM levert dienstverlening op het gebied van arbeidsgeneeskundig zorg voortvloeiend uit de Arbowet en beschreven in de Arbo regeling en vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Dit doen we door middel van de beste Arbo specialisten die landelijk inzetbaar zijn.

Meer weten over onze dienstverlening, de mogelijkheden en toepassingen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via (085) 902 80 31 of via info@IHTOM.nl

Preventie
Waar het gaat om arbeid staat voorop dat mensen op een plezierige, veilige en gezonde manier moeten kunnen werken om zo gedurende hun carrière te kunnen ontwikkelen en hun persoonlijke kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen benutten. Dit zorgt voor een minder verzuim, lagere kosten en meer productiviteit.
Primair is ons doel om te voorkomen dat werknemers ziek worden. Dit begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Pas dan komen we met oplossingen hoe wat goed gaat nog beter kan.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Elke organisatie dient een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen. Deze risico inventarisatie en evaluatie maakt inzichtelijk waar en hoe werkzaamheden gevaar of schade kunnen opleveren aan de gezondheid van de werknemers.
Voor het opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie zijn handzame documenten beschikbaar die u helpen eenvoudig de risico’s in kaart te brengen. Wanneer u twijfelt kunt u ook een van de Arbo specialisten van IHTOM hiervoor inschakelen. Wij maken dan een afspraak om u daarmee te helpen.

Plan van aanpak (RI&E)
De risico inventarisatie en evaluatie is niet compleet zonder een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat onder meer welke maatregelen op welke wijze en binnen welke termijn moeten worden genomen om de geconstateerde risico’s weg te nemen.

Wanneer uw organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft deze inzage vragen in de resultaten van de risico inventarisatie en evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak.

Toetsing (RI&E)
Als laatste dient de opgestelde risico inventarisatie en evaluatie getoetst te worden aan de daarvoor wettelijk opgestelde normen. Wanneer u organisatie minder dan 25 medewerkers heeft en u maakt gebruik van een erkend risico inventarisatie en evaluatie instrument is deze toetsing overigens niet verplicht.

Kerndeskundige
In alle andere gevallen dient de risico inventarisatie en evaluatie getoetst te worden door een gecertificeerde kerndeskundige van uw Arbodienst. Deze kerndeskundige werkt als Arbeids- en organisatiedeskundige of Hogere veiligheidskundige en is aangesloten bij IHTOM.

De toetsing vindt plaats door middel van een werkplekbezoek. Tijdens dit bezoek wordt gekeken of alle risico’s daadwerkelijk zijn benoemd en weergegeven.

Wilt u meer informatie over de opzet en uitvoer van de risico inventarisatie en evaluatie, het plan van aanpak en of de toetsing door de kerndeskundige? Neemt u dan rechtstreeks contact met ons op via info@ihtom.nl of via ons telefoonnummer (085) 902 80 31.

Verzuimbegeleiding
IHTOM levert verzuimbegeleiding op twee verschillende manieren. U kunt er voor kiezen om de verzuimbegeleiding zelf ter hand te nemen. Dit doet u door middel van een basisaansluiting. U betaalt dan een vast laag bedrag per medewerker per jaar. U ontvangt hiervoor een aansluiting op een verzuimmanagementsysteem en rechtstreeks toegang tot de een geregistreerde bedrijfsarts. De inzet van de bedrijfsarts vindt plaats op nacalculatie. Wanneer u extra inzet wilt van een casemanager of een interventie traject ontvangt u voorafgaand een offerte.

U kunt ook kiezen om de verzuimbegeleiding volledig door IHTOM te laten uitvoeren. U betaalt dan een vast bedrag per jaar per medewerker. U ontvangt dan geen facturen voor aanvullende inzet en weet gelijk waar u aan toe bent.
Alle Arbo dienstverlening wordt uitgevoerd door geregistreerde en geaccrediteerde Arbospecialisten.

Preventief Medisch Onderzoek
Wanneer u als organisatie een risico inventarisatie en evaluatie heeft opgesteld vormt dat een goede basis voor het uitvoeren van een Preventie Medisch Onderzoek. IHTOM bied de mogelijkheid tot het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek op verschillende niveaus. Hierdoor brengt u in kaart welke mogelijke aandoeningen en klachten er spelen bij uw medewerkers en kunt u richting geven aan beleid voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bent u in staat om tijdig maatregelen te nemen om toekomstig verzuim te voorkomen.

(Arbo geneeskundige) keuringen
IHTOM biedt medische keuringen aan voor uw werknemers. Daarin maken we onderscheid tussen medische keuringen op basis van een wettelijke verplichting, medische keuringen om gezondheidsrisico’s op te sporen, het uitvoeren van een periodiek medisch gezondheidsonderzoek en medische keuringen in relatie tot leefstijl.
Waar het gaat om wettelijk verplichte medische keuringen kunt u bij IHTOM terecht voor onder meer:
– Chauffeurspas of rijbewijskeuringen;
– Aanstellingskeuring voor bepaalde beroepen met gezondheidsrisico’s
– Duikerskeuringen;
– Brandweerkeuringen.

Daarnaast kan IHTOM u keuringen aanbieden op het gebied van gehooronderzoek en beeldschermonderzoek. Naast de keuringen die plaats kunnen vinden in het Preventief Medisch Onderzoek bent u bij IHTOM ook aan het goede adres om te controleren of en hoe uw algehele gezondheidstoestand er voor staat. Alle keuringen worden snel en zonder wachttijden gerealiseerd. De uitslag is per direct beschikbaar en wordt direct nabesproken met de medisch specialist. Uiteraard mag u verwachten dat IHTOM alle privacy regels strikt hanteert bij de uitvoer en rapportage.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Naast de kerntaken van een Arbodienst zoals de risico inventarisatie en evaluatie, verzuimbegeleiding, het Preventief Medisch Onderzoek en de medische keuringen biedt IHTOM ook ondersteuning op aanvullende taken die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.
Hieronder valt ook de inzet van een Arbeidsdeskundige. Hij of zij wordt ingezet wanneer u meer informatie wilt over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. De Arbeidsdeskundige geeft geen advies over de ervaren medische beperkingen maar neemt deze wel mee in zijn advies. De belangrijkste vragen waarop de Arbeidsdeskundige antwoordt op geeft zijn:
– Kan de werknemer terug naar het eigen werk?
– Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk?
– Is er ander werk mogelijk?
– Zijn er mogelijkheden buiten de huidige werkgever?

Alhoewel het Arbeidsdeskundig onderzoek niet expliciet wordt genoemd in de Arbowet bent u wel verplicht om middels het arbeidsdeskundig onderzoek te kijken naar mogelijkheden om werk mogelijk te maken.

Spoor II
Wanneer de Arbeidsdeskundige in zijn advies constateert dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om te re-integreren bij de eigen werkgever en daarom adviseert om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn buiten de eigen organisatie dient er een begeleidingstraject te worden opgestart om deze mogelijkheden te benutten. Dit noemen we Spoor II. In een Spoor II traject wordt de medewerker ondersteunt door een jobcoach om deze mogelijkheden optimaal te benutten. Een Spoor II traject kent veelal een minimum periode van 3 maanden en kan worden verlengt met nog een keer drie maanden. Wanneer een Spoor II traject niet succesvol kan worden afgesloten en de medewerker niet aan een nieuwe werkomgeving kan worden geholpen is het mogelijk dat het Spoor II net lang verlengd wordt totdat het einde van de 104 weken verzuim zijn bereikt. De medewerker stroom na 104 weken in de WIA. Daardoor houden de verantwoordelijkheden voor de werkgever grotendeels op.
IHTOM biedt landelijke dekking op de inzet van Spoor II trajecten met het hoogste bewezen slagingspercentage van Nederland.