Klachtenregeling

Wij beschouwen iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende inzake de dienstverlening van IHTOM B.V. als een klacht over onze dienstverlening. Daarom hebben wij een klachtenprocedure die klachten over onze dienstverlening snel en effectief moet oplossen en herhaling dient te voorkomen.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zal altijd telefonisch contact met u worden opgenomen voor een nadere toelichting
Voor elke klacht wordt een aparte klachtbehandelaar aangesteld. Dit is nooit de medewerker die de dienst aan u heeft verleend.

De klachtbehandelaar stuurt u binnen 24 uur een bevestiging van de ontvangst van de klacht. In deze ontvangstbevestiging zijn de volgende gegevens opgenomen:
a. korte omschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden);
b. de verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen verwacht wordt de klacht af te handelen.
Wij streven ernaar om altijd binnen een termijn van twee weken tot een afhandeling te komen van uw klacht.

De klachtbehandelaar legt de ontvangen klacht voor aan de medewerker die de dienst heeft verleend waarop de klacht betrekking heeft en verzamelt waar nodig aanvullende informatie om tot een oplossing te komen.

De klachtbehandelaar doet u, uiterlijk binnen twee weken na het oplossen van de klacht, schriftelijk verslag.
Hij of zij zal tevens bepalen of er interne maatregelen genomen dienen te worden om een herhaling te voorkomen.

Indien uw klacht niet naar de tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan, binnen een maand na het doorlopen van de onderhavige klachtenprocedure, een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Arbodiensten. De Geschillencommissie Arbodiensten behandelt klachten die worden ingediend naar aanleiding van een klacht over een arbodienst of een medewerker van een arbodienst.