Rol van de vertrouwenspersoon

Organisaties zijn conform de Arbowet verplicht om aandacht te schenken aan de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Hierop moet door de werkgever beleid worden gemaakt en invulling aan worden gegeven. Een interne of externe vertrouwenspersoon kan namens de werkgever uitvoering geven aan dit beleid.

Tijdens het werk hebben medewerkers regelmatig contact met elkaar, met leidinggevenden en externe personen zoals opdrachtgevers. Deze omgangsvormen verlopen meestal probleemloos. Toch kunnen medewerkers op elk niveau geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag die de persoonlijke integriteit aantasten. In zulke gevallen is het veelal gewenst dat de getroffen medewerker terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
• Discriminatie
• (seksuele) Intimidatie
• Pesten
• Agressie of geweld

Invulling externe vertrouwenspersoon door IHTOM

IHTOM biedt de rol van externe vertrouwenspersoon aan. Onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd door en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers en heeft hierin ook een geheimhoudingsplicht.

Taken die binnen onze dienstverlening vallen zijn:
• Het verzorgen van eerste opvang van een melder die een ongewenste omgangsvorm heeft ervaren;
• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
• De melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
• Het desgewenst begeleiden, als de melder de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
• Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
• Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
• Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
• Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag;
• Het opstellen van een klachtenreglement en procedure of het adviseren hierin
• Aanvullende begeleiding en informatievoorziening in teamverband

Meer informatie?

Indien u gebruik wilt maken van een van onze vertrouwenspersonen of u wenst toelichting op onze diensten dan kunt u vrijblijven contact met ons opnemen.
Samen kunnen wij vaststellen op welke wijze wij onze vertrouwenspersonen binnen uw organisatie kunnen inzetten.