All Posts By

Mariëlle

Onderzoek: de communicatie van leidinggevenden met de werknemer tijdens de poortwachtersfase

By | Nieuws, Verzuim | No Comments

Het afgelopen jaar heeft onze IHTOM collega Emma Reijmer gewerkt aan een onderzoeksrapport voor haar afstuderen aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Deze studie heeft zij gevolgd aan het Saxion te Deventer. Begin januari heeft ze te horen gekregen dat ze haar afstuderen met succes heeft behaald.

Het onderwerp van het onderzoeksrapport is de rol van leidinggevenden tijdens verzuim. IHTOM was specifiek nieuwsgierig naar welke rol de communicatie van een leidinggevende naar een werknemer heeft tijdens de poortwachtersfase en wat de juiste manier van communiceren is. Naar aanleiding hiervan is de probleemstelling opgesteld: “Op welke wijze kan een leidinggevende het beste communiceren met een werknemer tijdens de poortwachtersfase, zodat de duur van het verzuim mogelijk kan worden verkort?”.

Read More

Brexit: Wat zijn de gevolgen voor HR en hoe kan uw HR afdeling zich hierop voorbereiden?

By | Nieuws | No Comments

Het Brexit akkoord lijkt dichterbij te komen en uit onderzoek van het AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, blijkt dat weinig HR-afdelingen zich hier mee bezig houden. Niet alleen organisaties die uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk ondervinden hier gevolgen van, maar ook wanneer uw organisatie werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in dienst heeft.

De gevolgen
Nederlandse werknemers die in het VK werken worden niet meer beschermd door het EU-recht. De huidige wetgeving is straks niet meer van toepassing. De Britten komen na de Brexit op hetzelfde niveau als Afrikaanse landen wat betreft arbeidsmigratie. Ze worden gezien als ‘derdelander’ en mogen alleen in Nederland werken en wonen wanneer de wet dit goedkeurt. Heeft uw organisatie een Britse werknemer in dienst met een contract voor onbepaalde tijd? Dan bestaat de kans dat hij na de Brexit als illegaal in Nederland wordt gezien. ‘Ook op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en fiscaal recht gaat veel veranderen’, vertelt Blaakman, adviseur internationale arbeidsmobiliteit bij de AWVN. De fiscale consequenties zijn enorm, benadrukt Blaakmans collega Armand Lahaije, adviseur internationale arbeidsmobiliteit en fiscale zaken bij de AWVN. ‘Dat geldt voor de geharmoniseerde EU-wetgeving, denk aan de BTW en de invoerrechten. Maar dat geldt ook voor de niet-geharmoniseerde wetgeving, zoals de inkomsten- en loonbelasting.’

Welke voorbereiding kan er worden getroffen?
Blaakman en Lahaije erkennen de onduidelijkheid en complexiteit, maar leggen uit dat HR zich toch al kan voorbereiden op de Brexit. ‘Er ligt nu een Brexit-akkoord, dus niemand kan meer zeggen dat het wel losloopt. Waar HR al mee kan beginnen, is een “vlootschouw”. Kijk naar de werknemerspopulatie. Breng in kaart hoeveel Britten u in dienst hebt en hoeveel Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk werken. Spreek als HR over alle mogelijke implicaties van een Brexit, hoe lastig dat ook nog is. Volg onze workshops om op de hoogte te blijven. En tot slot, heel praktisch: stel dat je een nieuw expatcontract afsluit met een Brit die in Nederland komt werken, neem dan een bepaling op dat de voorwaarden na de Brexit kunnen worden aangepast.’

Lees de rest van het artikel hier.

Hoe ga je om met migraine op de werkvloer?

By | Nieuws | No Comments

Migraine komt op de werkvloer veel voor, ruim 2 miljoen Nederlanders hebben last van migraine (dat is zo’n 15 procent van de bevolking!). Migraine komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen, dagelijks hebben ongeveer 50.000 vrouwen in Nederland een migraineaanval. Migraine is een (chronische) hersenziekte en een migraineaanval kan een paar uur tot wel enkele dagen duren (4-72 uur).

Migraineaanvallen zorgen ervoor dat mensen minder goed of helemaal niet kunnen werken. Dit kost Nederlandse werkgevers naar schatting 1,5 miljard euro per jaar. Door schaamte wordt migraine vaak niet gemeld bij de werkgever. Daarnaast zien werkgevers vaak voor zichzelf een beperkte rol om ziekteverzuim als gevolg van migraine te voorkomen. Uit de factsheet van de Coalitie Migraine blijkt dat juist het bespreekbaar maken van migraine van groot belang is en dit al veel kan oplossen.

Coalitie Migraine
Verschillende organisaties vinden het hoge noodzaak dat er meer onderzoek wordt gedaan naar migraine. Om deze reden is de Coalitie Migraine opgericht. De coalitie bestaat uit WOMEN Inc., het Migrainefonds, de Vereniging van Nederlandse HoofdpijnCentra en de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging. Ze worden ondersteund door Novartis, Allergan, Teva Nederland B.V. en GSK. De Coalitie Migraine is een campagne gestart om meer aandacht te vragen voor migraine. Volgens Karin van Haperen, bestuurslid van het Migrainefonds, kan je zelf veel doen aan de vooroordelen. Dit kan bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met je omgeving. Het Migrainefonds moedigt hun leden aan om eerder over migraine te praten en goed de eigen grenzen aan te geven, niet alleen thuis, maar ook op het werk. “Want het gaat lang goed, totdat het goed mis gaat. En zie dan maar weer uit dat dal naar boven te komen”, voegt ze hier nog aan toe.

Wat kan de bedrijfsarts doen?
De bedrijfsarts kan, vanuit zijn specifieke deskundigheid, mogelijke oplossingen bespreken met de werknemer en diens leidinggevende of werkgever. Daarnaast kan hij zorgen voor voorlichting aan HR-afdelingen, leidinggevenden en werknemers. Sociale steun kan eraan bijdragen dat de medewerker met migraine prettiger werkt en minder uitvalt.

Wat kan de werkgever of leidinggevende doen?
Als werkgever kun je zorgen voor een open (bedrijfs)cultuur waar de werknemer zijn/haar migraine en de invloed ervan op zijn/haar werkzaamheden bespreekbaar kan maken. Daarnaast kan de werkgever of een leidinggevende helpen oplossingen te vinden om onwenselijke prikkels te vermijden.

Tips voor op de werkvloer
De meest voorkomende klachten tijdens een migraineaanval zijn: hoofdpijn, misselijkheid en overgeven, overgevoeligheid voor licht en geluid en soms ook visuele stoornissen zoals het zien van vlekken.

Als werkgever kan je al een paar kleine aanpassingen doen voor je werknemer wanneer deze last heeft van migraine:

  1. Flexibele werktijden en werkplek. Het is voor mensen met migraine fijn als ze invloed hebben op welke werkzaamheden ze wanneer kunnen doen en eventueel ook waar. Zo kunnen ze op momenten dat ze zich minder goed voelen of een aanval hebben, lichte werkzaamheden uitvoeren of misschien thuis aan het werk.
  2. Een rustige, donkere ruimte, waar een medewerker met migraine zich even terug kan trekken. Bijvoorbeeld om even te liggen na het innemen van medicatie tegen een migraineaanval.
  3. Aanpassing in verlichting. Mensen met migraine, vermijden graag fel licht of lichtflikkeringen. Ook is het mogelijk om het computerscherm te vervangen, bijvoorbeeld door een IPS LCD-monitor, die rustig is voor de ogen.
  4. Een rustige (eigen) werkplek, zonder hare of irriterende geluiden
  5. Frisse lucht. Denk hierbij aan ramen die open kunnen en een goed luchtklimaat.
  6. Extra aandacht voor een goede lichaamshouding, vooral van rug en hoofd. Wie verkeerd zit of kijkt, kan een stijve nek krijgen, wat van invloed kan zijn op het krijgen van migraine.

Tools van de Coalitie Migraine
Bekijk hier de gesprekskaart voor werknemer: hoe ga je het gesprek aan over jouw migraine met je werkgever?
Bekijk hier de wegwijzer voor de werknemer: wat te doen in het geval van migraine op het werk?
Bekijk hier de factsheet van de Coalitie Migraine
FAQ juridische vragen over migraine op de werkvloer

Wat verandert er voor Arbo in 2019?

By | Nieuws | One Comment

Naast de vele wijzigingen die voor HR-afdelingen te wachten staan in 2019, zijn er op Prinsjesdag ook op arbo gebied een aantal ontwikkelingen gepresenteerd. Zo zal in 2019 de effectiviteit van de nieuwe Arbowet worden onderzocht, zodat in 2020 de evaluatie kan plaatsvinden.

Meerjarige campagne

Het kabinet start een meerjarige campagne om beroepsziekten terug te dringen. Het richt zich op duurzame gezondheid en veilig werken. Ook wordt er ingezet op hulp aan mensen die al lijden aan een beroepsziekte of kampen met de gevolgen van een arbeidsongeval. Zij moeten sneller en makkelijker een schadevergoeding kunnen claimen dan dat het nu kan. Hiermee hoopt het kabinet op een win-winsituatie: werknemers krijgen eerder de schadevergoeding en werkgevers voelen het in hun portemonnee. Er wordt verwacht dat dit laatste een stimulans is voor werkgevers om hun werknemers beter te beschermen.

Uitbreiding Programma Preventie Beroepsziekten

Het Programma Preventie Beroepsziekten is in 2018 van start gegaan. Toen lag de focus op het werken met gevaarlijke stoffen. In 2019 begint de voorbereiding om het programma uit te breiden met het onderwerp ‘Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk’.  Per 2019 werken overheid, branches en beroepsgroepen ook samen aan de ontwikkeling en toepassing van effectieve interventies.

Arbeidsinspecteurs

Er komen in 2019 meer arbeidsinspecteurs voor de bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, gezond en veilig werken en het aanpakken van schijnzelfstandigheid.

Preventieve zorg

Een belangrijk aspect in 2019 is de verbetering van de preventieve zorg in bedrijven met een mix van interventies. Een doel hiervan is het bevorderen van goed werkgeverschap. De focus ligt hierbij onder meer op de versterking van een cultuur waarin duurzaam gezond en veilig werken de norm is. Er worden pilots gedraaid met interventies voor gedragsveranderingen en er komt meer aandacht voor duurzaam gezond en veilig werken in de opleidingen van toekomstige werkenden.

Bedrijfsartsen

Het kabinet zal initiatieven ondersteunen om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijker te maken, vanwege het dreigende tekort aan bedrijfsartsen. Ook moeten bedrijfsartsen hun preventietaken beter vormgeven en hierbij effectief samenwerken met andere arbodeskundigen.

Wat zijn de wijzigingen voor HR in 2019?

By | Nieuws | No Comments

Tijdens Prinsjesdag worden de veranderingen voor het komende jaar bekend gemaakt, zo ook afgelopen dinsdag 18 september. De koopkracht zal een beetje stijgen volgens het kabinet Rutte III. Dit betekent echter wel dat werkgevers en vakbonden moeten zorgen voor hogere lonen. Volgend jaar zijn er voor HR-afdelingen weer veel wijzigingen, zoals de verlaging van de loonbelasting,  de aanmoediging voor 3% meer loon en de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Loonbelasting omlaag, BTW omhoog

Het kabinet vindt dat mensen in hun eigen portemonnee moeten gaan merken dat de economie is verbeterd. Hierdoor wordt de loonbelasting verlaagd. De belastingschijf waarin de meeste mensen belasting betalen, daalt in 2019 van 40,85 procent naar 38,10 procent. Daarnaast worden de heffingskortingen verhoogd.

De dividendbelasting wordt afgeschaft om Nederland aantrekkelijk te houden voor multinationals. Deze afschaffing is alvast meegenomen in het Belastingplan 2019, maar vindt pas plaats in 2020. Om de verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting te dekken wordt het lage BTW  verhoogd van 6 procent naar 9 procent per 1 januari 2019. Dit zullen we merken in zowel onze dagelijkse boodschappen als in diensten die wij afnemen, zoals een kapper en een tuinman.

Koopkracht stijgt, maar dan moeten de lonen ook stijgen

De koopkracht onder werkenden zal het meest stijgen. Gemiddeld wordt er uit gegaan van een koopkrachtstijging van 1,5 procent Het kabinet gaat er dan wel vanuit dat de lonen gemiddeld met 3 procent zullen stijgen. Ze moedigen werkgevers dan ook aan om hun werknemers meer te belonen.

30%-regeling verkort naar vijf jaar

De 30%-regeling is bedoeld om buitenlandse werknemers uit het buitenland te binden wanneer het werk niet door Nederlandse werknemers kan worden verricht. Werkgevers mogen voor hen 30 procent van het loon onbelast laten. Daarmee ontvangen zij dus meer netto loon. Deze 30%-regeling wordt per 1 januari 2019 verkort van acht jaar naar vijf jaar. Er zal geen overgangsregeling zijn. Dit betekent dat de 30%-regeling per 1 januari 2019 niet meer kan worden toegepast op medewerkers met beschikkingen met een einddatum voor 1 januari 2022, gezien de regeling met drie jaar is verkort.

Op 15 november 2018 zal de definitieve stemming plaatsvinden over dit voorstel door de Tweede Kamer. Daarna zullen de plannen nog moeten worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er zijn al allerlei discussies gevoerd over dit onderwerp, waardoor het waarschijnlijk is dat deze maatregel uitgevoerd zal worden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 9 april j.l. is de overheid een internetconsultatie gestart voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Burgers konden dan het wetsvoorstel lezen en hun ideeën delen. In deze wet staan maatregelen voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. In het najaar gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Met deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. De mogelijkheden voor de proeftijd wordt verruimt, er komt een cumulatiegrond voor redelijke gronden voor ontslag en het verschil in de kosten van ontslag tussen vaste contracten en flexibele contracten wordt kleiner. Daarnaast gaan werkgevers die vaste contracten aanbieden een lagere WW-premie afdragen.

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wijzigt van twee naar drie jaar. Het kabinet wil de positie van oproepkrachten versterken.

Compensatie voor transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor verstrekte transitievergoedingen aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Daarnaast worden kleine werkgevers bij de transitievergoeding ook nog gecompenseerd als er sprake is van ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte. Voor kleine werkgevers blijft ook de wet van toepassing waarin de transitievergoeding gecompenseerd kan worden indien een werknemer wordt ontslagen na twee jaar ziekte.

Verhoging wettelijk minimumjeugdloon

Per 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar) recht op het volledig minimum jeugdloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar omhoog. Deze loonkostenstijgingen worden gecompenseerd door het minimumjeugdloonvoordeel.

Wijziging Wet arbeid en zorg

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg op de volgende twee onderdelen: het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verlengd van vier weken tot zes weken. Het verlof geldt voor beide ouders en tijdens dit verlof wordt een uitkering verstrekt ter hoogte van het (maximum)dagloon. Het kraamverlof wordt uitgebreid tot geboorteverlof. Kraamverlof is nu twee dagen, maar met het geboorteverlof kan er eenmaal de wekelijkse arbeidsduur aan verlof worden opgenomen. Hierbij wordt het loon behouden. Dit geboorteverlof valt onder de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De echtgenoot/echtgenote of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend heeft recht op dit verlof. Het verlof moet binnen vier weken na de dag van de bevalling worden opgenomen.

Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijf keer de wekelijkse arbeidsduur van het geboorteverlof. Tijdens dit aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Wijziging in pensioenstelsel

Het kabinet wil het pensioenstelsel veranderen om te voorkomen dat het draagvlak voor het stelsel langzaam afneemt. Ze heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Hierbij is een akkoord met werkgevers en vakbonden belangrijk, vanwege het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het moet ook aantrekkelijker worden voor ZZP’ers om pensioen op te bouwen door meer keuzemogelijkheden te introduceren.

Vanaf september 2019 wordt op www.mijnpensioenoverzicht.nl het te verwachten pensioen uitgedrukt in drie scenario’s: een verwacht, een optimistisch en een pessimistisch scenario. Zo krijgen de deelnemers meer inzicht in hun te verwachten pensioen dan dat ze nu hebben, er wordt dan ook duidelijk gemaakt dat dit pensioen hoger of lager kan worden.

Per 1 januari 2019 gaat de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van start (minder dan 474,11 euro bruto per jaar, bedrag over 2018). Vanaf dit moment is de afkoop van een klein pensioen niet meer mogelijk. Pensioenuitvoerders dragen zoveel mogelijk kleine pensioenen over aan de pensioenuitvoerder waar op dat moment pensioen wordt opgebouwd. De hele kleine pensioenen ( van 2 euro of minder bruto per jaar) vervallen per 1 januari 2019 om de kosten bij de pensioenuitvoerders te beperken.

Lees hier de wijzigingen op het gebied van Arbo in 2019.